Naše vzdělávací cíle

Dítě se základy zdravého životního stylu, s touhou po získávání nových poznatků, tvořivé a nebojácné, s úctou k hodnotám naší civilizace a schopné žít ve společnosti ostatních lidí.

Dítě: samostatné, zvídavé, tvořivé, nebojácné, se základy morálky, společenské, zdravé

Jak ?

Vesele a hravě s láskou a s chutí.

 

Zásady naší práce

 1. vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví

vytvářet pocit pohody tělesné, duševní, společenské u dětí i dospělých

uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dětí ( i dospělých)

vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru

vycházet z přirozených potřeb a zájmů dětí

ochraňovat a posilovat organismus dětí(dostatek volného pohybu,optimální denní režim, vhodné prostředí)

pečovat o zdravou výživu

respektovat a podporovat duševní vývoj (posilovat sebedůvěru, navozovat kladné emoční stavy,posilovat přirozenou odolnost)

vytvářet sociální klima důvěry, empatie, úcty, solidarity a spolupráce v MŠ

zabezpečit rámcová pravidla uspořádání života a dne v MŠ

vytvářet vstřícné esteticky podnětné a hygienicky nezávadné prostředí

2. vést ke zdravému životnímu stylu ve všech oblastech ( tělesné,

duševní, společenské) a přirozenými prostředky ( prožitkem,

experimentem, děláním)

3. opírat se o sociální a odborné partnery (rodinu, ZŠ, odborníky, obec)

Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy spadá pod ZŠ Jana Železného, ředitel školy stanovil zástupkyni pro mateřskou školu, její pracovní povinnosti stanovuje Náplň práce zástupkyně ředitele pro mateřskou školu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků mateřské školy jsou jasně vymezeny ( pracovní náplně, další úkoly zaměstnanců viz. Roční plán).

Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek
( pedagogické rady, provozní porady, krátké porady,nástěnky, schůzky s rodiči, neformální setkání, informace v tisku, propagační výstavky atd.).

Ve škole vládne ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovníci jsou zapojováni do řízení školy, mají dostatek pravomocí. Všechny pracovnice spolurozhodují o zásadních otázkách školního programu – porady, dotazníky, hodnocení, evaluace, plán rozvoje, nutné investice.

Práce všech pracovníků je vyhodnocována, jsou pozitivně motivováni a podporováni – evaluace, hodnocení, Vlastní hodnocení školy, porady, kontrolní činnost – Roční plán, Evaluační systém školy.

ŠVP zpracovala zástupkyně ředitele na základě zkušeností členů týmu.

Z výsledků kontrolní činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Spolupracujeme s rodiči, ZŠ, zřizovatelem, odborníky.

Organizace chodu

Provoz školy je pondělí až pátel od 6.30 do 16.30 na všech čtyřech budovách mateřské školy.

Provoz školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy včas rodičům.

Podrobně organizaci chodu mateřské školy řeší Školní řád, Provozní řád, Provozní řád hřiště

Denní režim stanovuje Organizace dne – viz dále, který je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby a změny.

Všechny pedagogické pracovnice věnují dostatečnou pozornost dětem a jejich vzdělávání. Dbají na osobní soukromí dětí. Řízené činnosti podněcují děti k aktivitě a zájmu.

Dále životospráva a psychosociální podmínky a vzdělávací obsah viz. Obsah ŠVP „ Kouzelný dětský svět“.

Opatření při úrazu

  1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout a zajistit první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, případně přivolají záchrannou službu. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele školy.
  1. Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů, při lékařském ošetření učitelka požádá lékaře o vyplnění protokolu o ošetření zraněného dítěte s datem ošetření. Dále postupuje dle předpisů BOZP

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci školy, a to od převzetí dětí od jejich zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy za bezpečnost nejvýše:

  1. dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let
  2. patnácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti od dvou do tří let
  3. dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 děti postižené nebo 1 postižené a 1 dítě od dvou do tří let.

Zástupce ředitele pro MŠ určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech( plavání, sáňkování apod.) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí ( nejčastěji paní uklízečka a paní školnice).

Pedagog předá dítě pověřené osobě jen na základě písemného pověření zástupcem dítěte.

Zájmové kroužky, které nevede pedagog mateřské školy, neprobíhají v prostorách mateřské školy.

Děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které škola pořádá.

V oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje na oblast šikany a vandalismu.

Budovy MŠ jsou zajištěny elektronickým vrátným a zvonky.

Životospráva

Mateřská škola poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů, poskytuje dostatečný pitný režim, snažíme se omezit zbytečně slazené nápoje. Děti mají v průběhu celého dne nápoje k dispozici.

Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány 3 hodinové intervaly. Stravu poskytuje vlastní stravovna umístěná na budově C.

Dodržování zdravé životosprávy podporuje také stanovený režim dne. Ten zajišťuje pravidelný rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní, umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Rodiče mohou děti přivádět do MŠ dle svých potřeb, výjimkou je pouze pobyt venku a spánek dětí.

Děti mají dostatek času na jídlo v příjemné, klidné atmosféře, do jídla je nikdy nenutíme, ale snažíme se, aby je alespoň ochutnaly, pokud jim v tom nebrání zdravotní omezení.

Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, pokud to umožňují klimatické podmínky i v odpoledních hodinách( viz. režim dne). Zařazujeme pohybové chvilky, zájmové pohybové aktivity, pohybové hry a činnosti v přírodě, sezónní činnosti, hudebně pohybové činnosti, 1x týdně tělesnou výchovu.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen při pobytu venku, ale i při pobytu v mateřské škole.

V denním režimu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.Dětem s nižší potřebou spánku je po krátké relaxaci nabízen jiný klidný program. Děti, které nespí, se věnují činnostem, které nenarušují odpočinek spících kamarádů.