Doporučujeme

ZÁPIS DO MŠ

Samskar - The Life School

Zápis dětí do MŠ bude probíhat 10. 5. 2023 za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných mateřských škol v Prostějově, v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., stanoven na středu 10. května 2023 od 8:00 – 17:00 hodin.

Zápis dětí do mateřské školy proběhne dle následujících pokynů:

Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Zákonní zástupci předloží:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas)
  • rodný list dítěte nebo výpis z matriky + jeho kopie
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o řádném proočkování (pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • očkovací průkaz
  • žádost o přijetí do MŠ – formulář k vytištění viz.níže nebo vyplní zákonný zástupce na místě

Žádost o přijetí do MŠ:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole J.Železného:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018. 

V případě přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání – platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší jak 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním (běžným) nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno dne 26.5.2023 na vchodových dveřích budov B, D, E a na webových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

kouř křídlo Proud jaké tričko do školky Důvody Boháč projektor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

  • Zápis je podmíněn úspěšným splněním přijímacího testu (test zralosti dítěte).
  • Tato třída je určena pouze pro předškolní děti a děti s odkladem ŠD (pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018).
  • Pro děti z jiných MŠ – na testy je nutné se předem objednat na tel. čísle  582 332 953 a to v termínu 3. 4. – 5. 5. 2023 – test proběhne při zápise do MŠ 10.5.2023

Přijímací testy pro děti MŠ J. Železného budou probíhat  v dubnu a květnu 2022. Třídní učitelky upřesní termíny.

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis proběhne 21. 4. 2023. Dostavit k zápisu se musí dostavit i ty děti, které dostaly odklad školní docházky!!!

Zápis do mateřské školy – žádost o přijetí

Vedení mateřské školy zveřejňuje pokyny a vzory dokumentů, které umožní rodičům a zákonným zástupcům podat žádost o přijetí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

KDY?

Žádosti budou přijímány od 2. května do 15. května 2020
Prosíme, neposílejte ani nedonášejte dokumenty dříve.

JAK?

Vyplněnou žádost s přílohami lze mateřské škole doručit libovolným z těchto způsobů:

– pomocí datové schránky
ID datové schránky školy je: ep6gyca

e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
odeslaný na adresu skolka@zsjz.cz
Pozor, prostý e-mail bez elektronického podpisu nestačí.

– papírovou poštou
na adresu ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov
nejlépe pomocí služby „Doporučeně s dodejkou“.
Je nutno zajistit doručení (nikoli předání poště) nejpozději 15. května 2020.
Papírová žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

osobně
v období 2. až 15. května 2020
pouze v pondělí a ve středu a v čase 8:00 – 12:00 hodin.
Prosíme, nejdříve si s námi telefonicky dohodněte přesný termín a čas schůzky na tel. 582 345 120. Bez telefonické dohody bychom nebyli schopni vás přijmout.

ŽÁDOST
Do žádosti je nutné uvést funkční e-mailovou adresu a aktivní telefonní číslo rodiče nebo zákonného zástupce. Na tuto e-mailovou adresu bude nejpozději 18.5.2020 odesláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude následně dne 3. 6. 2020 zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tedy přijetí nebo nepřijetí do MŠ.

PŘÍLOHY

1. RODNÝ LIST dítěte
papírová nebo elektronická kopie.
Musí ji poskytnout všichni žadatelé.

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
Musí je poskytnout rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které nespadají mezi děti povinného předškolního vzdělávání.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví… je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo předložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro naplnění této povinnosti není nutná osobní návštěva praktického (dětského) lékaře. Více informací najdete ZDE.

3. OČKOVACÍ PRŮKAZ dítěte
papírová nebo elektronická kopie
Musí ji poskytnout rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které nespadají mezi děti povinného předškolního vzdělávání.

4. OBČANSKÝ PRŮKAZ rodiče nebo zákonného zástupce
papírová nebo elektronická kopie (obě strany průkazu, číslo OP skryté, přelepené). Musí ji poskytnout všichni žadatelé.

5. SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
papírová nebo elektronická kopie
v případě jde-li o svěření do péče.

6. JINÝ ZPŮSOB DOCHÁZKY
Přílohu poskytnou rodiče nebo zákonní zástupci dětí, pokud ze zdravotních či jiných důvodů požadují jiný způsob docházky. Před případným uplatněním požadavku, prosím, zkontaktujte telefonicky zástupce ředitele pro mateřskou školu na tel. 582 345 120.


Nahlížení do spisu
Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo nahlížet do spisu souvisejícího s přijímacím řízením. Dne 19. 5. 2020 v čase mezi 15.00 do 16.30 hodin v MŠ lze po telefonické dohodě do spisu nahlédnout.

Jiný způsob docházky
Požadujete-li ze zdravotních či jiných důvodů zvláštní podmínky docházky ve smyslu způsobu docházky jiného, než bežného, tedy polodenní docházku, individuální vzdělávání nebo speciální potřeby dítěte, kontaktujte, prosím, nejpozději 15. 5. 2020 zástupce ředitele pro mateřskou školu na tel. 582 345 120.

Co je a co není důležité
Žádosti budou posouzeny podle předem stanovených kritérií. DATUM A ČAS PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEMAJÍ VLIV NA ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

Časové omezení
Případné žádosti, které by byly doručeny mimo vymezený časový interval, tedy před 2.5.2020 nebo po 15.5.2020, nemohou být do řízení zařazeny.

ŽÁDOST
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ
PŘÍLOHA 6- JINÁ DOCHÁZKA