Zápis do mateřské školy – žádost o přijetí

Vedení mateřské školy zveřejňuje pokyny a vzory dokumentů, které umožní rodičům a zákonným zástupcům podat žádost o přijetí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

KDY?

Žádosti budou přijímány od 2. května do 15. května 2020
Prosíme, neposílejte ani nedonášejte dokumenty dříve.

JAK?

Vyplněnou žádost s přílohami lze mateřské škole doručit libovolným z těchto způsobů:

– pomocí datové schránky
ID datové schránky školy je: ep6gyca

e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
odeslaný na adresu skolka@zsjz.cz
Pozor, prostý e-mail bez elektronického podpisu nestačí.

– papírovou poštou
na adresu ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov
nejlépe pomocí služby „Doporučeně s dodejkou“.
Je nutno zajistit doručení (nikoli předání poště) nejpozději 15. května 2020.
Papírová žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

osobně
v období 2. až 15. května 2020
pouze v pondělí a ve středu a v čase 8:00 – 12:00 hodin.
Prosíme, nejdříve si s námi telefonicky dohodněte přesný termín a čas schůzky na tel. 582 345 120. Bez telefonické dohody bychom nebyli schopni vás přijmout.

ŽÁDOST
Do žádosti je nutné uvést funkční e-mailovou adresu a aktivní telefonní číslo rodiče nebo zákonného zástupce. Na tuto e-mailovou adresu bude nejpozději 18.5.2020 odesláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude následně dne 3. 6. 2020 zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tedy přijetí nebo nepřijetí do MŠ.

PŘÍLOHY

1. RODNÝ LIST dítěte
papírová nebo elektronická kopie.
Musí ji poskytnout všichni žadatelé.

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
Musí je poskytnout rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které nespadají mezi děti povinného předškolního vzdělávání.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví… je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo předložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro naplnění této povinnosti není nutná osobní návštěva praktického (dětského) lékaře. Více informací najdete ZDE.

3. OČKOVACÍ PRŮKAZ dítěte
papírová nebo elektronická kopie
Musí ji poskytnout rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které nespadají mezi děti povinného předškolního vzdělávání.

4. OBČANSKÝ PRŮKAZ rodiče nebo zákonného zástupce
papírová nebo elektronická kopie (obě strany průkazu, číslo OP skryté, přelepené). Musí ji poskytnout všichni žadatelé.

5. SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
papírová nebo elektronická kopie
v případě jde-li o svěření do péče.

6. JINÝ ZPŮSOB DOCHÁZKY
Přílohu poskytnou rodiče nebo zákonní zástupci dětí, pokud ze zdravotních či jiných důvodů požadují jiný způsob docházky. Před případným uplatněním požadavku, prosím, zkontaktujte telefonicky zástupce ředitele pro mateřskou školu na tel. 582 345 120.


Nahlížení do spisu
Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo nahlížet do spisu souvisejícího s přijímacím řízením. Dne 19. 5. 2020 v čase mezi 15.00 do 16.30 hodin v MŠ lze po telefonické dohodě do spisu nahlédnout.

Jiný způsob docházky
Požadujete-li ze zdravotních či jiných důvodů zvláštní podmínky docházky ve smyslu způsobu docházky jiného, než bežného, tedy polodenní docházku, individuální vzdělávání nebo speciální potřeby dítěte, kontaktujte, prosím, nejpozději 15. 5. 2020 zástupce ředitele pro mateřskou školu na tel. 582 345 120.

Co je a co není důležité
Žádosti budou posouzeny podle předem stanovených kritérií. DATUM A ČAS PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEMAJÍ VLIV NA ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

Časové omezení
Případné žádosti, které by byly doručeny mimo vymezený časový interval, tedy před 2.5.2020 nebo po 15.5.2020, nemohou být do řízení zařazeny.

ŽÁDOST
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ
PŘÍLOHA 6- JINÁ DOCHÁZKA

Bezpečnostní opatření- výzva

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste s ohledem na aktuální opatření z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky a především v zájmu ochrany zdraví Vašich dětí zvážili nezbytnost přítomnosti dítěte v mateřské škole, pokud to vaše aktuální situace umožňuje.

Toto opatření bude trvat do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

Zápis do 1. tříd 2020/21

Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021:

pátek 24.dubna 2020 od 12.00 do 18.00 hodin

Termín:                               pátek 24.dubna 2020   12:00 – 18:00 hod

Kde:                                    pavilon B (třídy nad školní jídelnou)

Potřebné doklady:          rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Informace k zápisu

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky).

Rodiče při zápisu vyplní a podepíší žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky. Dále rodiče vyplní a podepíší dotazník s osobními údaji žáka.

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy – www.zsjz.cz vyvěšen seznam přijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 29.4. 2020 od 12:00 hod.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce může požádat o jeho vydání).

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

Vzhledem k tomu, že u několika posledních zápisů počet zájemců výrazně převyšoval kapacitu otevíraných tříd, připomínáme, že kritérium pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání je následující:

  1. Přednost při zařazení do základní školy mají děti s trvalým bydlištěm v Prostějově sídliště Svobody, což je ze spádového obvodu, stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.
  2. Druhým kritériem pro přijetí je sourozenecká vazba v naší škole.
  3. Přijetí zbylých dětí z nespádového obvodu určí losování ( doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce ).

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

Informace k odkladům školní docházky:

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup:

  • dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky,
  • ředitel základní školy teprve potom na základě obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

V Prostějově 18.2.2020                                                  ředitel školy                                                                                                                
                                                                                  Mgr.Dalibor Ovečka