Doporučujeme

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JANA ŽELEZNÉHO,SÍDLIŠTĚ SVOBODY 3577/78,PROSTĚJOV

K 1. 9. 2023

REGISTRAČNÍ ČÍSLA:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Třídní schůzky

Třídní schůzky | Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková  organizace

Vážení rodiče, 

třídní schůzky pro rodiče nově přijatých děti, pro školní rok 2023/2024, se uskuteční dne 15.6.2023 v 16.00 hodin v MŠ J.Železného, sídl.Svobody 3577/78, Prostějov na budově E, třída Koťátka. (bez účasti dětí).

 Těšíme se na Vás. 

Nalezený obrázek pro PDF Icon SVG

Doporučujeme

ZÁPIS DO MŠ

Samskar - The Life School

Zápis dětí do MŠ bude probíhat 10. 5. 2023 za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných mateřských škol v Prostějově, v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., stanoven na středu 10. května 2023 od 8:00 – 17:00 hodin.

Zápis dětí do mateřské školy proběhne dle následujících pokynů:

Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Zákonní zástupci předloží:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas)
  • rodný list dítěte nebo výpis z matriky + jeho kopie
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o řádném proočkování (pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • očkovací průkaz
  • žádost o přijetí do MŠ – formulář k vytištění viz.níže nebo vyplní zákonný zástupce na místě

Žádost o přijetí do MŠ:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole J.Železného:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018. 

V případě přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání – platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší jak 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním (běžným) nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno dne 26.5.2023 na vchodových dveřích budov B, D, E a na webových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

kouř křídlo Proud jaké tričko do školky Důvody Boháč projektor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

  • Zápis je podmíněn úspěšným splněním přijímacího testu (test zralosti dítěte).
  • Tato třída je určena pouze pro předškolní děti a děti s odkladem ŠD (pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018).
  • Pro děti z jiných MŠ – na testy je nutné se předem objednat na tel. čísle  582 332 953 a to v termínu 3. 4. – 5. 5. 2023 – test proběhne při zápise do MŠ 10.5.2023

Přijímací testy pro děti MŠ J. Železného budou probíhat  v dubnu a květnu 2022. Třídní učitelky upřesní termíny.

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis proběhne 21. 4. 2023. Dostavit k zápisu se musí dostavit i ty děti, které dostaly odklad školní docházky!!!