Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy spadá pod ZŠ Jana Železného, ředitel školy stanovil zástupkyni pro mateřskou školu, její pracovní povinnosti stanovuje Náplň práce zástupkyně ředitele pro mateřskou školu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků mateřské školy jsou jasně vymezeny ( pracovní náplně, další úkoly zaměstnanců viz. Roční plán).

Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek
( pedagogické rady, provozní porady, krátké porady,nástěnky, schůzky s rodiči, neformální setkání, informace v tisku, propagační výstavky atd.).

Ve škole vládne ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovníci jsou zapojováni do řízení školy, mají dostatek pravomocí. Všechny pracovnice spolurozhodují o zásadních otázkách školního programu – porady, dotazníky, hodnocení, evaluace, plán rozvoje, nutné investice.

Práce všech pracovníků je vyhodnocována, jsou pozitivně motivováni a podporováni – evaluace, hodnocení, Vlastní hodnocení školy, porady, kontrolní činnost – Roční plán, Evaluační systém školy.

ŠVP zpracovala zástupkyně ředitele na základě zkušeností členů týmu.

Z výsledků kontrolní činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Spolupracujeme s rodiči, ZŠ, zřizovatelem, odborníky.