Zápis do 1. tříd 2020/21

Zápis do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2020/2021:

pátek 24.dubna 2020 od 12.00 do 18.00 hodin

Termín:                               pátek 24.dubna 2020   12:00 – 18:00 hod

Kde:                                    pavilon B (třídy nad školní jídelnou)

Potřebné doklady:          rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Informace k zápisu

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky).

Rodiče při zápisu vyplní a podepíší žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad školní docházky. Dále rodiče vyplní a podepíší dotazník s osobními údaji žáka.

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy – www.zsjz.cz vyvěšen seznam přijatých dětí (pod registračním číslem). Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na středu 29.4. 2020 od 12:00 hod.

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí vám již nebude zasíláno (zákonný zástupce může požádat o jeho vydání).

Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

Vzhledem k tomu, že u několika posledních zápisů počet zájemců výrazně převyšoval kapacitu otevíraných tříd, připomínáme, že kritérium pro přijetí žáka k základnímu vzdělávání je následující:

  1. Přednost při zařazení do základní školy mají děti s trvalým bydlištěm v Prostějově sídliště Svobody, což je ze spádového obvodu, stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.
  2. Druhým kritériem pro přijetí je sourozenecká vazba v naší škole.
  3. Přijetí zbylých dětí z nespádového obvodu určí losování ( doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce ).

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou odeslána poštou.

Informace k odkladům školní docházky:

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky (nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku). O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup:

  • dítě, u něhož rodiče požádali o odklad školní docházky – vyplnili žádost, absolvuje na návrh mateřské nebo základní školy se souhlasem rodičů předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v té základní škole, kde požádali o odklad školní docházky,
  • ředitel základní školy teprve potom na základě obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

V Prostějově 18.2.2020                                                  ředitel školy                                                                                                                
                                                                                  Mgr.Dalibor Ovečka