Mateřská škola

01_menu

Třídy mateřské školy :

SLUNÍČKA  MOTÝLCI  BERUŠKY

KOŤÁTKA   KUŘÁTKA   SKŘÍTCI  PTÁČCI

Náš hlavní cíl

Dítě: samostatné, zvídavé, tvořivé, nebojácné, se základy morálky, společenské, zdravé.

– Jak ?

Vesele, hravě, s láskou a s chutí.

Kdo se znaží hlavní cil realizovat?

Zástupkyně ředitele Ivana Andrésová
kolektiv učitelek a správní zaměstnanci.
Jak se snažíme hlavní cíll realizovat?
 • vycházíme od fyzických, psychických i sociálních potřeb každého dítěte
 • vycházíme od zájmů každého dítěte (polarizace pozornosti, příchylnost                  k činnostem)
 • vycházíme od schopností každého dítěte (co už umí bezpečně)
 • vycházíme od specifických potřeb dítěte
 • vycházíme od jeho tužeb

Vytváříme společně s dětmi třídní pravidla.

Náš den v MŠ

6.30-9.00          scházení, ranní hry, individuální i řízené činnosti

8.30-9.00          rozvolněná svačina, hry dětí

9.00-9.45          řízené činnosti, individuální i společné, hry (přiměřené věku, zájmu              a schopnostem dětí)

9.45-11.45       pobyt venku (při příznivém počasí se dopoledne i odpoledne prodlužuje )

12.00-12.30      oběd

12.30-14.00      hygiena, odpočinek, klidné činnosti

14.30- 14.45     svačina

do 16.30            individuální a společné činnosti

Každá třída je rozdělena do jednotlivých center aktivit – koutků. Děti si samostatně vybírají, v kterém CA budou pracovat. Mají tedy možnost volby. Touto možností jsou vedeny také k odpovědnosti za svou volbu (dokončení dané činnosti a následný úklid CA).

Centra aktivit

 • ateliér:  toto CA podporuje u dětí fantazii, tvořivost, děti zde využívají různé materiály a mají možnost vyzkoušet různé výtvarné techniky – malba, kresba, práce s papírem (stříhání, lepení, mačkání …), modelínou, keramickou hlínou, drobným materiálem …
 • manipulační hry: zde mají děti možnost rozvíjet jemnou motoriku, vůli. Pracují zde s malými  předměty a učí se soustředění. Manipulační a společenské hry využívají znalost barev, množství a schopnost srovnávat, vedou děti k dodržování pravidel a sebeovládání. Rozvíjí předmatematické představy a pojmy ( poznávají různé tvary, velikosti …)
 • knihy a písmena: v tomto CA se děti učí vnímat mluvenou a psanou podobu písma. Seznamují s knihou i s písmem, učí se zde zacházet s knihou, časopisy a učí se vyhledávat informace. Seznamují se zde písmeny a postupně je poznávají na základě tvaru
 • domácnost: v tomto centru si děti mohou hrát na domácnost – napodobují dospělé. Používají různé nástroje, poznávají různé druhy potravin, připravují pohoštění, učí se různým sociálním rolím.
 • dílna: v dílně mají děti možnost pracovat s různými materiály a nástroji, rozvíjí pracovní postupy a návyky. Toto centrum je vybaveno pomůckami a nástroji, se kterými se děti mohou reálně setkat v dílnách svých domovů, jako jsou např. kladívko, hoblík, pilka, připínáčky, hřebíky, smirkový papír, odřezky z nejrůznějších materiálů, šroubky a matičky, korek, polystyren, drátky, apod. Velký důraz je kladen na bezpečnost.
 • kostky: CA učí děti chápat prostorové vnímání, stavět z různých stavebnic či kostek podle fantazie nebo podle návodu, procvičují si zde jemnou i hrubou motoriku. Učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi.
 • auta: CA navazuje na CA kostky, a stejně jako předchozí CA, rozvíjí prostorové vnímání, schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními dětmi a rozvíjí fantazii.  Je vybaveno různými druhy dopravních prostředků, autodráhou, vláčkodráhou. Zde si mají děti možnost postavit silnice, železnice, města, farmy aj. především z dřevěných kostek a manipulovat s jednotlivými dopr. ptrostředky.
 • hudba: toto CA podporuje u dětí rozvoj komunikační schopnosti, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie. V tomto centru mají děti možnost pracovat s rytmickými nástroji, jako jsou ozvučná dřívka, bubínky, činely, tamburínky, píšťalky, triangl, kastaněty, rumba koule …
 • pokusy a objevy: zde děti zkoumají, pozorují, objevují,  experimentují. Získávají zde poznatky o živé a neživé přírodě. Koutek je vybaven přírodninami (kamínky, mušle, kůra, mech, listy) a pomůckami ( váhy, odměrky, magnety, lupy, mikroskop, zkumavky, sádra, baterky …)
 • dramatické hry: centrum dramatické hry rozvíjí vnímání, fantazii, řečový projev , komunikaci, podporuje a upevňuje paměť. Probíhají zde především napodobivé a námětové hry. Děti hrou „Na něco“ napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti a učí se zvládat různé situace a chápat je.  K dispozici mají kostýmy, loutky, maňásky, figurky zvířat a dinosaurů, rytířů, zvířat, kovbojů, indiánů, robotů  a pod.
 • školička: v tomto CA  děti procvičují jemnou motoriku, grafomotoriku, provádíme křížené cviky. Děti zde pracují na pracovních listech čí činnostech zaměřených  na rozvoj myšlení, přípravu na psaní a čtení, rozvoj předmatematických představ,  komunikačních dovedností a samostatnosti
 • počítač: děti zde plní hravou formou podnětné úkoly v počítačových programech určených pro děti, které zpracovali odborníci pro předškolní věk. Rozvíjejí si zde předmatematické a předčtenářské dovednosti, získávají poznatky o přírodě, zvířatech, o lidském těle. Děti pracují u PC buď samostatně nebo si vzájemně pomáhají ve dvojici. Jednotlivé části programu jsou z hlediska času přiměřené.
 • tělocvična: v tomto CA mají možnost děti rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, procvičovat jemnou i hrubou motoriku, fyzickou kondici …