Charakteristika školy

Mateřská škola je účelové zařízení, postavené v roce 1966 v sídlištní zástavbě, která v té době v okolí školy vznikala. Dříve v areálu školy byly umístěny čtyři oddělení jeslí, v současné době jsou zde jesle, dvě třídy základní školy a sedm tříd mateřské školy v provozu.  Od roku1994 je mateřská škola součástí právního subjektu Základní a mateřská škola Prostějov, Sídliště svobody 24/79, který byl k 1.9.2007 přejmenován na ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79. Celý areál školy je umístěn v  zahradě, její rozloha  je 0.9930 ha a skýtá řadu možných zákoutí a herních možností.

Znovuotevření MŠ

Vážení rodiče,

prosíme o dodržování těchto pravidel:

 • Při vstupu do budovy MŠ, rodič (doprovod dítěte) i dítě použije dezinfekci.
 • Rodič (doprovod dítěte) má po celou dobu v budově i v areálu MŠ roušku.
 • Rodič (doprovod dítěte) předává dítě pedagogickému pracovníkovi bez projevů onemocnění. (kašel, rýma, zvýšená teplota)
 • Rodič (doprovod dítěte) při prvním předání odevdzá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ – tiskopis k vytištění
 • Pedagogický pracovník změří dítěti tělesnou teplotu a dítě se již v šatně převléká samo. (Zvolte tedy, prosím, oblečení pro dítě takové, aby se samostatně dokázalo převléct) Na dítě dohlíží pracovník MŠ.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce čistou roušku v igelitovém sáčku.
 • Dítě bude mít stabilně ve své skříňce batůžek nebo tašku na převlečení k odchodu domů.
 • Rodič (doprovod dítěte) do šatny nevstupuje a odchází z budovy.
 • V případě, že se sejde více rodičů, je nutné v souladu s krizov. opatř. dodržovat odstup 2 metry.
 • Rodič (doprovod dítěte) se v areálu a v budově MŠ zdržuje co nejméně.
 • Rodič (doprovod dítěte) se při převzetí dítěte drží výše stanovenými podmínkami. Dezinfekce …

V případě náhlého onemocnění dítěte a odhlášení stravy, volejte na tel. čísla daných tříd. Jídlonosiče není možné v MŠ ponechat.

budova E – 582 345 120
ředitelna, třídy Skřítci, Ptáčci, Kuřátka, Koťátka

budova D – 582 332 953
třídy Motýlci, Berušky

budova B – 731 386 738
třída Sluníčka

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ OD 18.5. DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 30.6.2020

VÁŽENÍ RODIČE, PROSÍME, ABYSTE SI DŮKLADNĚ PŘEČETLI NÍŽE UVEDENÉ HYGIENICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY A ŽÁDÁME O JEJICH DODRŽOVÁNÍ.

Základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Informace o obnovení provozu MŠ ode dne 18.5.2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č.14/2005Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou.
 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhou dobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. Hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.7.Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8)uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která sním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

Alergie – pokud je dítě léčeno alergologem, prosíme o potvrzení ošetřujícího lékaře (projevy alergie mohou být záměnou pro infekční onemocnění COVID-19).

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)nesmí do školy vstoupit.

Jak je to s očkováním?

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo disponovat dokladem o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dětí, jejichž rodiče plánovanou docházkou dětí do mateřské školy umožňují dětem absolvovat povinné předškolní vzdělávání. Tedy těch, kteří se chystají navštěvovat předškolní vzdělávání ve školním roce před zahájením první třídy prvního stupně základní školy.

Pro doložení splnění této povinnosti není nutná osobní návštěva praktického lékaře. Postačí, pokud rodič či zákonný zástupce:

1. Předloží čestné prohlášení, že dítě bylo řádně očkováno
2. Doloží kopii očkovacího průkazu

Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle platného očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Očkovací kalendář