Vzdělávací program

Naše mateřská škola vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z teorie o rozmanitých inteligencích H. Gardnera.

klikni na obrázek – odkaz na mensu

Charakteristika vzdělávacího programu – program naší školy nese název „Kouzelný dětský svět“, protože je vytvořen na základě dětských prožitků, fantazie, potřeb a zájmů v životě dítěte tak, jak postupně plyne. Život dítěte rozvíjíme, obohacujeme, kultivujeme, ale naší ambicí není jej měnit k obrazu nás dospělých. Vychází z RVP, zahrnuje všechny oblasti a nabízí dětem blízká témata v rovině odpovídající jejich možnostem. Důležité je spojení společenské a přírodní roviny, které celý program prostupuje.

Mateřská škola pracuje s integrovanými tématickými bloky.

Při naší práci jde vždy o integrované vzdělávání hrou a činností řízenou i volnou, o životní situace, nahodilé okolnosti a vzdělávací příležitosti. Integrované tématické bloky (celky) jsou proto pouze popsány a zdůvodněny.

Konkrétní naplňování obsahem je ponecháno na učitelkách a jejich třídních programech, do kterých stanovují a zapracovávají dílčí cíle ŠVP s povinným využíváním Obsahu ŠVP„Kouzelný dětský svět“

– plní průřezově cíle všech vzdělávacích oblastí ( dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět)

– vytvářejí tématické části rozvíjejí dílčí kompetence,

– vyhýbají se případným rizikům..

Dělení integrovaných vzdělávacích bloků přibližně odpovídá dvouměsíčním

cyklům, vzájemně se doplňují a jsou vzájemně prostupné.

Plánování tématických částí učitelky provádějí v rámci jednoho Integrovaného bloku dopředu. Vždy lze tématické části doplnit o neočekávaná témata, která vyplynula ze života dětí, mateřské školy atd.

Jednotlivé tématické části učitelky plánují tak, aby na sebe logicky navazovaly, vzájemně se obohacovaly, rozvíjely. Délka jednotlivých tématických částí je různá, přibližně v rozmezí jednoho až dvou týdnů.

Po ukočení ITC (integrovaných tématických celků- bloků) provádějí evaluaci tak, jak je stanovena v příloze Evaluační systém ŠVP „Kouzelný dětský svět“

Integrované tématické celky, jejich hlavní smysl, vzdělávací oblasti , okruhy činností a očekávané výstupy jsou součástí Vzdělávacího obsahu ŠVP „kouzelný dětský svět“