Doporučujeme

ZÁPIS DO MŠ

Samskar - The Life School

Zápis dětí do MŠ bude probíhat 10. 5. 2023 za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl řediteli statutárním městem zřizovaných mateřských škol v Prostějově, v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., stanoven na středu 10. května 2023 od 8:00 – 17:00 hodin.

Zápis dětí do mateřské školy proběhne dle následujících pokynů:

Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Zákonní zástupci předloží:

  • průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas)
  • rodný list dítěte nebo výpis z matriky + jeho kopie
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o řádném proočkování (pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • očkovací průkaz
  • žádost o přijetí do MŠ – formulář k vytištění viz.níže nebo vyplní zákonný zástupce na místě

Žádost o přijetí do MŠ:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole J.Železného:

File:PDF file icon.svg - Wikimedia Commons

Povinnost předškolního vzdělávání

Ve školním roce 2023/2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018. 

V případě přijímání dětí cizinců k předškolnímu vzdělávání – platí stejná legislativní ustanovení jako u dětí s trvalým pobytem v ČR. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší jak 90 dnů (ať se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním (běžným) nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno dne 26.5.2023 na vchodových dveřích budov B, D, E a na webových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č. 472 / 2011 Sb.)

Rozhodnutí o nepřijetí – v případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

kouř křídlo Proud jaké tričko do školky Důvody Boháč projektor

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO TŘÍDY S VÝUKOU ANGLICKÉHO JAZYKA

  • Zápis je podmíněn úspěšným splněním přijímacího testu (test zralosti dítěte).
  • Tato třída je určena pouze pro předškolní děti a děti s odkladem ŠD (pro děti, které dovrší pěti let do 31.8.2023, tj. děti narozené do 31.8.2018).
  • Pro děti z jiných MŠ – na testy je nutné se předem objednat na tel. čísle  582 332 953 a to v termínu 3. 4. – 5. 5. 2023 – test proběhne při zápise do MŠ 10.5.2023

Přijímací testy pro děti MŠ J. Železného budou probíhat  v dubnu a květnu 2022. Třídní učitelky upřesní termíny.

ZÁPIS DO ZŠ

Zápis proběhne 21. 4. 2023. Dostavit k zápisu se musí dostavit i ty děti, které dostaly odklad školní docházky!!!

Vzdělávací obsah a jeho časová nabídka

Charakteristika vzdělávacího programu – program naší školy nese název „Kouzelný dětský svět“, protože je vytvořen na základě dětských prožitků, fantazie, potřeb a zájmů v životě dítěte tak, jak postupně plyne. Život dítěte rozvíjíme, obohacujeme, kultivujeme, ale naší ambicí není jej měnit k obrazu nás dospělých. Vychází z RVP, zahrnuje všechny oblasti a nabízí dětem blízká témata v rovině odpovídající jejich možnostem. Důležité je spojení společenské a přírodní roviny, které celý program prostupuje.

Celý příspěvek

Organizace dětí ve třídách

Základní organizační směrnicí je Školní řád vydaný k l.l.2005 a upravený k 31.8.2006

Organizace ve třídách:

V. třída Skřítků je věkově homogenní, navštěvují ji pouze děti předškolního věku. V této třídě probíhá hravou formou v průběhu celého dne výuka anglického jazyka. Přijetí do této třídy závisí na výsledcích testů ( pokud rodiče vyjádří písemný souhlas ) a to testů pracovnice PPP a učitelek ze třídy Skřítků.

Celý příspěvek

Základní škola

Přesto, že tento portál byl vytvořen pro podporu činnosti mateřské školy, lze jej snadno rozšířit i pro třídy základní školy. Kontaktujte správce a mějte třídní interaktivní nástěnku již dnes! Telefon 608-702-517, email (spravce@janazelezneho.cz) nebo osobně prostřednictvím paní učitelky Bc. Kateřiny Kočíbové (MŠ Berušky).