Vzdělávací obsah a jeho časová nabídka

Charakteristika vzdělávacího programu – program naší školy nese název „Kouzelný dětský svět“, protože je vytvořen na základě dětských prožitků, fantazie, potřeb a zájmů v životě dítěte tak, jak postupně plyne. Život dítěte rozvíjíme, obohacujeme, kultivujeme, ale naší ambicí není jej měnit k obrazu nás dospělých. Vychází z RVP, zahrnuje všechny oblasti a nabízí dětem blízká témata v rovině odpovídající jejich možnostem. Důležité je spojení společenské a přírodní roviny, které celý program prostupuje.

Celý příspěvek

Organizace dětí ve třídách

Základní organizační směrnicí je Školní řád vydaný k l.l.2005 a upravený k 31.8.2006

Organizace ve třídách:

V. třída Skřítků je věkově homogenní, navštěvují ji pouze děti předškolního věku. V této třídě probíhá hravou formou v průběhu celého dne výuka anglického jazyka. Přijetí do této třídy závisí na výsledcích testů ( pokud rodiče vyjádří písemný souhlas ) a to testů pracovnice PPP a učitelek ze třídy Skřítků.

Celý příspěvek

Základní principy naší práce

1. Vycházet od dítěte od jeho potřeb (fyzických, psychických, sociálních)

  • od jeho zájmů ( polarizace pozornosti, příchylnost k činnostem)
  • od jeho schopností (co už umí bezpečně )
  • od jeho specifických potřeb
  • od jeho tužeb

2. Ve všech činnostech využívat integrovaného vzdělávání, kdy dítě vnímá svět v přirozených souvislostech, získává srozumitelný a reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Naše vzdělávací cíle

Dítě se základy zdravého životního stylu, s touhou po získávání nových poznatků, tvořivé a nebojácné, s úctou k hodnotám naší civilizace a schopné žít ve společnosti ostatních lidí.

Dítě: samostatné, zvídavé, tvořivé, nebojácné, se základy morálky, společenské, zdravé

Jak ?

Vesele a hravě s láskou a s chutí.

 

Zásady naší práce

 1. vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví

vytvářet pocit pohody tělesné, duševní, společenské u dětí i dospělých

uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dětí ( i dospělých)

vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru

vycházet z přirozených potřeb a zájmů dětí

ochraňovat a posilovat organismus dětí(dostatek volného pohybu,optimální denní režim, vhodné prostředí)

pečovat o zdravou výživu

respektovat a podporovat duševní vývoj (posilovat sebedůvěru, navozovat kladné emoční stavy,posilovat přirozenou odolnost)

vytvářet sociální klima důvěry, empatie, úcty, solidarity a spolupráce v MŠ

zabezpečit rámcová pravidla uspořádání života a dne v MŠ

vytvářet vstřícné esteticky podnětné a hygienicky nezávadné prostředí

2. vést ke zdravému životnímu stylu ve všech oblastech ( tělesné,

duševní, společenské) a přirozenými prostředky ( prožitkem,

experimentem, děláním)

3. opírat se o sociální a odborné partnery (rodinu, ZŠ, odborníky, obec)

Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy spadá pod ZŠ Jana Železného, ředitel školy stanovil zástupkyni pro mateřskou školu, její pracovní povinnosti stanovuje Náplň práce zástupkyně ředitele pro mateřskou školu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků mateřské školy jsou jasně vymezeny ( pracovní náplně, další úkoly zaměstnanců viz. Roční plán).

Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek
( pedagogické rady, provozní porady, krátké porady,nástěnky, schůzky s rodiči, neformální setkání, informace v tisku, propagační výstavky atd.).

Ve škole vládne ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovníci jsou zapojováni do řízení školy, mají dostatek pravomocí. Všechny pracovnice spolurozhodují o zásadních otázkách školního programu – porady, dotazníky, hodnocení, evaluace, plán rozvoje, nutné investice.

Práce všech pracovníků je vyhodnocována, jsou pozitivně motivováni a podporováni – evaluace, hodnocení, Vlastní hodnocení školy, porady, kontrolní činnost – Roční plán, Evaluační systém školy.

ŠVP zpracovala zástupkyně ředitele na základě zkušeností členů týmu.

Z výsledků kontrolní činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Spolupracujeme s rodiči, ZŠ, zřizovatelem, odborníky.