Zápis do mateřské školy – žádost o přijetí

Vedení mateřské školy zveřejňuje pokyny a vzory dokumentů, které umožní rodičům a zákonným zástupcům podat žádost o přijetí do mateřské školy při ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov.

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

KDY?

Žádosti budou přijímány od 2. května do 15. května 2020
Prosíme, neposílejte ani nedonášejte dokumenty dříve.

JAK?

Vyplněnou žádost s přílohami lze mateřské škole doručit libovolným z těchto způsobů:

– pomocí datové schránky
ID datové schránky školy je: ep6gyca

e-mailem s kvalifikovaným elektronickým podpisem
odeslaný na adresu skolka@zsjz.cz
Pozor, prostý e-mail bez elektronického podpisu nestačí.

– papírovou poštou
na adresu ZŠ a MŠ Jana Železného, sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov
nejlépe pomocí služby „Doporučeně s dodejkou“.
Je nutno zajistit doručení (nikoli předání poště) nejpozději 15. května 2020.
Papírová žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem.

osobně
v období 2. až 15. května 2020
pouze v pondělí a ve středu a v čase 8:00 – 12:00 hodin.
Prosíme, nejdříve si s námi telefonicky dohodněte přesný termín a čas schůzky na tel. 582 345 120. Bez telefonické dohody bychom nebyli schopni vás přijmout.

ŽÁDOST
Do žádosti je nutné uvést funkční e-mailovou adresu a aktivní telefonní číslo rodiče nebo zákonného zástupce. Na tuto e-mailovou adresu bude nejpozději 18.5.2020 odesláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude následně dne 3. 6. 2020 zveřejněn výsledek přijímacího řízení, tedy přijetí nebo nepřijetí do MŠ.

PŘÍLOHY

1. RODNÝ LIST dítěte
papírová nebo elektronická kopie.
Musí ji poskytnout všichni žadatelé.

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
Musí je poskytnout rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které nespadají mezi děti povinného předškolního vzdělávání.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 Zákona o ochraně veřejného zdraví… je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo předložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro naplnění této povinnosti není nutná osobní návštěva praktického (dětského) lékaře. Více informací najdete ZDE.

3. OČKOVACÍ PRŮKAZ dítěte
papírová nebo elektronická kopie
Musí ji poskytnout rodiče nebo zákonní zástupci dětí, které nespadají mezi děti povinného předškolního vzdělávání.

4. OBČANSKÝ PRŮKAZ rodiče nebo zákonného zástupce
papírová nebo elektronická kopie (obě strany průkazu, číslo OP skryté, přelepené). Musí ji poskytnout všichni žadatelé.

5. SOUDNÍ ROZHODNUTÍ
papírová nebo elektronická kopie
v případě jde-li o svěření do péče.

6. JINÝ ZPŮSOB DOCHÁZKY
Přílohu poskytnou rodiče nebo zákonní zástupci dětí, pokud ze zdravotních či jiných důvodů požadují jiný způsob docházky. Před případným uplatněním požadavku, prosím, zkontaktujte telefonicky zástupce ředitele pro mateřskou školu na tel. 582 345 120.


Nahlížení do spisu
Podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má rodič nebo zákonný zástupce dítěte právo nahlížet do spisu souvisejícího s přijímacím řízením. Dne 19. 5. 2020 v čase mezi 15.00 do 16.30 hodin v MŠ lze po telefonické dohodě do spisu nahlédnout.

Jiný způsob docházky
Požadujete-li ze zdravotních či jiných důvodů zvláštní podmínky docházky ve smyslu způsobu docházky jiného, než bežného, tedy polodenní docházku, individuální vzdělávání nebo speciální potřeby dítěte, kontaktujte, prosím, nejpozději 15. 5. 2020 zástupce ředitele pro mateřskou školu na tel. 582 345 120.

Co je a co není důležité
Žádosti budou posouzeny podle předem stanovených kritérií. DATUM A ČAS PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEMAJÍ VLIV NA ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

Časové omezení
Případné žádosti, které by byly doručeny mimo vymezený časový interval, tedy před 2.5.2020 nebo po 15.5.2020, nemohou být do řízení zařazeny.

ŽÁDOST
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ
PŘÍLOHA 6- JINÁ DOCHÁZKA

Základní principy naší práce

1. Vycházet od dítěte od jeho potřeb (fyzických, psychických, sociálních)

  • od jeho zájmů ( polarizace pozornosti, příchylnost k činnostem)
  • od jeho schopností (co už umí bezpečně )
  • od jeho specifických potřeb
  • od jeho tužeb

2. Ve všech činnostech využívat integrovaného vzdělávání, kdy dítě vnímá svět v přirozených souvislostech, získává srozumitelný a reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Naše vzdělávací cíle

Dítě se základy zdravého životního stylu, s touhou po získávání nových poznatků, tvořivé a nebojácné, s úctou k hodnotám naší civilizace a schopné žít ve společnosti ostatních lidí.

Dítě: samostatné, zvídavé, tvořivé, nebojácné, se základy morálky, společenské, zdravé

Jak ?

Vesele a hravě s láskou a s chutí.

 

Zásady naší práce

 1. vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví

vytvářet pocit pohody tělesné, duševní, společenské u dětí i dospělých

uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dětí ( i dospělých)

vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru

vycházet z přirozených potřeb a zájmů dětí

ochraňovat a posilovat organismus dětí(dostatek volného pohybu,optimální denní režim, vhodné prostředí)

pečovat o zdravou výživu

respektovat a podporovat duševní vývoj (posilovat sebedůvěru, navozovat kladné emoční stavy,posilovat přirozenou odolnost)

vytvářet sociální klima důvěry, empatie, úcty, solidarity a spolupráce v MŠ

zabezpečit rámcová pravidla uspořádání života a dne v MŠ

vytvářet vstřícné esteticky podnětné a hygienicky nezávadné prostředí

2. vést ke zdravému životnímu stylu ve všech oblastech ( tělesné,

duševní, společenské) a přirozenými prostředky ( prožitkem,

experimentem, děláním)

3. opírat se o sociální a odborné partnery (rodinu, ZŠ, odborníky, obec)

Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy spadá pod ZŠ Jana Železného, ředitel školy stanovil zástupkyni pro mateřskou školu, její pracovní povinnosti stanovuje Náplň práce zástupkyně ředitele pro mateřskou školu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků mateřské školy jsou jasně vymezeny ( pracovní náplně, další úkoly zaměstnanců viz. Roční plán).

Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek
( pedagogické rady, provozní porady, krátké porady,nástěnky, schůzky s rodiči, neformální setkání, informace v tisku, propagační výstavky atd.).

Ve škole vládne ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovníci jsou zapojováni do řízení školy, mají dostatek pravomocí. Všechny pracovnice spolurozhodují o zásadních otázkách školního programu – porady, dotazníky, hodnocení, evaluace, plán rozvoje, nutné investice.

Práce všech pracovníků je vyhodnocována, jsou pozitivně motivováni a podporováni – evaluace, hodnocení, Vlastní hodnocení školy, porady, kontrolní činnost – Roční plán, Evaluační systém školy.

ŠVP zpracovala zástupkyně ředitele na základě zkušeností členů týmu.

Z výsledků kontrolní činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Spolupracujeme s rodiči, ZŠ, zřizovatelem, odborníky.

Organizace chodu

Provoz školy je pondělí až pátel od 6.30 do 16.30 na všech čtyřech budovách mateřské školy.

Provoz školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy včas rodičům.

Podrobně organizaci chodu mateřské školy řeší Školní řád, Provozní řád, Provozní řád hřiště

Denní režim stanovuje Organizace dne – viz dále, který je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby a změny.

Všechny pedagogické pracovnice věnují dostatečnou pozornost dětem a jejich vzdělávání. Dbají na osobní soukromí dětí. Řízené činnosti podněcují děti k aktivitě a zájmu.

Dále životospráva a psychosociální podmínky a vzdělávací obsah viz. Obsah ŠVP „ Kouzelný dětský svět“.