Jak je to s očkováním?

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo disponovat dokladem o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dětí, jejichž rodiče plánovanou docházkou dětí do mateřské školy umožňují dětem absolvovat povinné předškolní vzdělávání. Tedy těch, kteří se chystají navštěvovat předškolní vzdělávání ve školním roce před zahájením první třídy prvního stupně základní školy.

Pro doložení splnění této povinnosti není nutná osobní návštěva praktického lékaře. Postačí, pokud rodič či zákonný zástupce:

1. Předloží čestné prohlášení, že dítě bylo řádně očkováno
2. Doloží kopii očkovacího průkazu

Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle platného očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Očkovací kalendář