Zápis dětí do MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  JANA ŽELEZNÉHO PROSTĚJOV,
sídliště Svobody 3578/79, Prostějov

Datum konání zápisu:  13. 5. 2020
Čas zahájení:                 8:00 hodin
Čas ukončení:              17:00 hodin

Zákonný zástupce přinese k zápisu dítěte do mateřské školy:

1. POTVRZENÍ OD LÉKAŘE O ŘÁDNÉM PROOČKOVÁNÍ DÍTĚTE – NE OČKOVACÍ PRŮKAZ!!

2. rodný list dítěte

3.  průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte

Základní principy naší práce

1. Vycházet od dítěte od jeho potřeb (fyzických, psychických, sociálních)

  • od jeho zájmů ( polarizace pozornosti, příchylnost k činnostem)
  • od jeho schopností (co už umí bezpečně )
  • od jeho specifických potřeb
  • od jeho tužeb

2. Ve všech činnostech využívat integrovaného vzdělávání, kdy dítě vnímá svět v přirozených souvislostech, získává srozumitelný a reálný pohled na svět a aktivní postoj k němu.

Naše vzdělávací cíle

Dítě se základy zdravého životního stylu, s touhou po získávání nových poznatků, tvořivé a nebojácné, s úctou k hodnotám naší civilizace a schopné žít ve společnosti ostatních lidí.

Dítě: samostatné, zvídavé, tvořivé, nebojácné, se základy morálky, společenské, zdravé

Jak ?

Vesele a hravě s láskou a s chutí.

 

Zásady naší práce

 1. vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví

vytvářet pocit pohody tělesné, duševní, společenské u dětí i dospělých

uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dětí ( i dospělých)

vytvářet prostor, čas a prostředky pro spontánní hru

vycházet z přirozených potřeb a zájmů dětí

ochraňovat a posilovat organismus dětí(dostatek volného pohybu,optimální denní režim, vhodné prostředí)

pečovat o zdravou výživu

respektovat a podporovat duševní vývoj (posilovat sebedůvěru, navozovat kladné emoční stavy,posilovat přirozenou odolnost)

vytvářet sociální klima důvěry, empatie, úcty, solidarity a spolupráce v MŠ

zabezpečit rámcová pravidla uspořádání života a dne v MŠ

vytvářet vstřícné esteticky podnětné a hygienicky nezávadné prostředí

2. vést ke zdravému životnímu stylu ve všech oblastech ( tělesné,

duševní, společenské) a přirozenými prostředky ( prožitkem,

experimentem, děláním)

3. opírat se o sociální a odborné partnery (rodinu, ZŠ, odborníky, obec)

Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy spadá pod ZŠ Jana Železného, ředitel školy stanovil zástupkyni pro mateřskou školu, její pracovní povinnosti stanovuje Náplň práce zástupkyně ředitele pro mateřskou školu.

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků mateřské školy jsou jasně vymezeny ( pracovní náplně, další úkoly zaměstnanců viz. Roční plán).

Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek
( pedagogické rady, provozní porady, krátké porady,nástěnky, schůzky s rodiči, neformální setkání, informace v tisku, propagační výstavky atd.).

Ve škole vládne ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, pracovníci jsou zapojováni do řízení školy, mají dostatek pravomocí. Všechny pracovnice spolurozhodují o zásadních otázkách školního programu – porady, dotazníky, hodnocení, evaluace, plán rozvoje, nutné investice.

Práce všech pracovníků je vyhodnocována, jsou pozitivně motivováni a podporováni – evaluace, hodnocení, Vlastní hodnocení školy, porady, kontrolní činnost – Roční plán, Evaluační systém školy.

ŠVP zpracovala zástupkyně ředitele na základě zkušeností členů týmu.

Z výsledků kontrolní činnosti jsou vyvozovány závěry pro další práci.

Spolupracujeme s rodiči, ZŠ, zřizovatelem, odborníky.

Organizace chodu

Provoz školy je pondělí až pátel od 6.30 do 16.30 na všech čtyřech budovách mateřské školy.

Provoz školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitel školy včas rodičům.

Podrobně organizaci chodu mateřské školy řeší Školní řád, Provozní řád, Provozní řád hřiště

Denní režim stanovuje Organizace dne – viz dále, který je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální potřeby a změny.

Všechny pedagogické pracovnice věnují dostatečnou pozornost dětem a jejich vzdělávání. Dbají na osobní soukromí dětí. Řízené činnosti podněcují děti k aktivitě a zájmu.

Dále životospráva a psychosociální podmínky a vzdělávací obsah viz. Obsah ŠVP „ Kouzelný dětský svět“.

Opatření při úrazu

  1. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout a zajistit první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, případně přivolají záchrannou službu. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele školy.
  1. Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů, při lékařském ošetření učitelka požádá lékaře o vyplnění protokolu o ošetření zraněného dítěte s datem ošetření. Dále postupuje dle předpisů BOZP